لیست عناوین مقالات ارائه شده در همایش ملی نظارت قضایی و حقوق شهروندی (pdf) 

*        قتل های ناموسی تهدیدی جدی علیه حق حیات زنان

*        چگونگی اعمال نظارت قضایی بر حقوق شهروندی با تاکید برقانون حقوق شهروندی

*        نقش نظارت قضایی در پاسداری از حقوق شهروندی

*        نظارت قضایی و حقوق شهروندی در  نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران

*        نقش حکومت شایسته در ایجاد حقوق شهروندی

*        حقوق و مسئولیت های حقوق شهروندی و تکالیف آن

*        اصل حقوق شهروندی در قضا

*        بررسی سیر تاریخی حقوق شهروندی و سیر تحول آن در ایران

*        بررسی تطبیقی حقوق شهروندی در سیره ی پیامبر با حقوق شهروندی در ایران

*        حفظ حقوق شهروندی در قلمرو مکتب عدالت ترمیمی

*        اصول و اهداف سیستم قضایی ایران در حمایت از حقوق شهروندی

*        نقش دادستان در حفظ و احیای حقوق شهروندی از طریق پیشگیری از جرم

*        نظارت قضایی بر اعمال اداری در حقوق تطبیقی 

*        نظارت قضایی در پاسداری از حقوق شهروند

*        شوراهای حل اختلاف ، حق دادخواهی و نسبت آن با حقوق شهروندی