*شعر هجایی کردی الهام بخش شاعران نوپردازایرانی با نگاهی به آثارابوالقاسم لاهوتی

*جلوه های وطن دوستی در دیوان ابوالقاسم لاهوتی

* ادبیّات پایداری در اشعار نیما و داستان‌های درویشیان

*جستجویی در وزن هجایی در دیوان ابوالقاسم لاهوتی

* تأملی در موسیقی شعر سلطانی کلهرکرمانشاهی

*بررسی قالبهای شعری و اوزان عروضی در اشعاراستاد زنده یاد بهزاد کرمانشاهی

*روانشناسی شعر بهزادکرمانشاهی

*ساختارشکنی شاهنامه کردی(منظومه رستم وسهراب) براساس رویکرد دریدا

* بررسی ساختاری رمان "پایان یک مرد" بر اساسالگوی کنش گرماس

*بررسی ومقایسه ی ساختار و ژرف ساخت داستان بیژن و منیژه در شاهنامه کردی و شاهنامه فردوسی

*بررسی و مقایسه عناصر داستانی((خسرو و شیرین))نظامی با((شیرین و فرهاد)) الماس خان کندوله ای

*مروری بر اندیشه های محوری در دفتر شعراز((از کوچه های خاکی سرتپه تا خاک))

*توجه به جمال در دیوان سید یعقوب ماهیدشتی

*شاهنامه ملی کرد