لیست عناوین مقالات ارائه شده در همایش غذا و بیوتکنولوژی  [PDF]

*بیوتکنواوزی سبز(پلاستید):چشم اندازی برای مهندسی صفات زراعی،مهندسی متابولیک و کشاورزی مولکولی

*مدیریت بیوتکنولوژی وایمنی زیستی در کشورهای توسعه یافته

*بررسی اثراینولین و برخی صمغ های پری بیوتیک بر زنده مانی پروبیوتیکها در ماست منجمد

*زراعت مولکولی و تولید واکسن های آنتی ژندرگیاهان برای تولید محصولات درمانی و صنعتی

*حفاظت انجمادی گیاهچه های بذری گیاه آویشن به روش شیشه ای شدن

*بهینه سازی استخراج آنتوسیانین ها از زرشک قرمزبا استفاده از روش سطح پاسخ

*تراریزش کلروپلاست، راهکارهای ایمن و سازگاربا مسائل زیست محیطی برای تولید گیاهان تراریخته

*توليد و تشديد بيان ژن هاي مسير بيوسنتز كاروتنوئيد ها توسط مهندسي ژنتيك

*حذف ژن نشانگر انتخابی از پلاسمید باینری اگروباکتریومی جهت تولید گیاهان تراریخته فاقد ژن نشانگر

*کشت آزمایشگاهی جلبک اسپیرولینا، به منظور تولید صنعتی در ایران

*بررسی امکان استفاده از جو مالت نشده به عنوان افزودنی کمکی در عصاره گیری از مالت

*پیشرفت های اخیر در تولید واکسن های خوراکی و پروتئین های نو ترکیب

*مطالعه رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در فیله ماهی فرآوری شده با نمک و ماده طبیعی نگهدارنده نیسین

*ترویج به کار گیری گیاهان تراریخته، راهبردی مناسب برای توسعه ی کشاورزی پایدار

*کاربرد بیوتکنولوژِی در اصلاح گیاهان دارویی

*کاربرد بیوتکنولوژی در صنایع غذایی

*بررسی تحلیلی میزان آگاهی دانشجویان رشته ی علوم صنایع غذایی دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه از مفهوم محصولات غذایی تراریخته

*نقش ترویج کشاورزی در توسعه ی بکارگیری فناوری زیستی ( بیوتکنولوژی) در میان کشاورزان

*مقایسه چهار روش استخراج دی ان ای از باکتری های گرم منفی

*اثر صمغ  گوارو صمغ عربی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی ماست منجمد