*اثربخشی آموزش راهبردی مدیریت هیجان مبتنی بر رویکرد زوج درمانی هیجان مدار(EFT)برحل مساله خانواده

*رابطه هوش معنوی وکیفیت زندگی

*بررسی تاثیرسرمایه های روانشناختی بر کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه اصفهان

*پیش بینی سبک های مدیریت تعارض زوجین بر اساس ویژگی های شخصیتی،نوع دلبستگی وسبک های عشق ورزی آنها

*اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر افزایش سازگاری دانش آموزان

*تاثیرآموزش مهارت جرآت ورزی بر سلامت روانی دانش آموزان

*مقایسه رابطه جهت گیری مذهبی با اضطراب،استرس وافسردگی در دانش آموزان دختر وپسر

*اثر بخشی مشاوره ی گروهی "راه حل محور"برسازگاری وحیطه های آن در نوجوانی

*بررسی میزان اثربخشی آموزش خانواده بر کاهش پرخاشگری نوجوانان

*بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری گروهی بر بهبود عامل روانی کیفیت زندگی وابسته به سلامت معتادان تزریقی HIVمثبت

*حافظه کاری،مهارت های اجتماعی وپیشرفت تحصیلی در دو زبانه ها

*بررسی رابطه بین ساختار انگیزشی،احساس کنترل ودرماندگی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد سال تحصیلی

*بررسی رابطه ی بین ناگویی هیجانی با مشکلات بین شخصی در دانش آموزان

*بررسی اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر ارتقاء بهزیستی روانی زنان معتادشهر اصفهان

*رابطه الگوی ارتباط زناشویی وباور های منطقی دبیران دبیرستانهای ملایر

*تاثیر درمان شناختی رفتاری بر کاهش علائم اختلال وسواس اجبار دانش آموزان دختر

* مقایسه میزان احساس تنهایی وسلامت روانی دانشجویان معتادو غیر معتاد به اینترنت

*بررسی رابطه سبک های دلبستگی با ملاک های همسرگزینی دانشجویان

*رابطه جهت گیری زندگی وسبک های دلبستگی با رضایت از زندگی دانشجویان

*بررسی ومطالعه تاثیرخنده درمانی در رضایت از زندگی سالمندان مراکز توانبخشی استان بوشهر