* کیفیت زندگی ومشاوره با جهت گیری معنوی 

*اشتغال وسلامت زن-خانواده

*شخصیت،مدیریت تعارض ورضایت زناشویی

*اثربخشی آموزش رواندرمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی به شیوه گروهی بر غنی سازی صمیمیت در روابط زناشویی

*اعتیاد به SMS واینترنت زوجین به عنوان پیشگویی طلاق

*اثربخشی مشاوره گروهی بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه

*تشخیص بالینی :فرصت یا تهدید برای زندگی(نقدی بر الگوی تشخیصی براساس اندیشه فازی)

* پیش بینی سلامت روان از روی هوش معنوی وابعاد الگوهای ارتباطی خانواده

*اثربخشی گروه درمانی مدیریت استرس برافسردگی،اضطراب واسترس نوجوانان فاقدپدر

*بررسی ومقایسه ابعاد بهزیستی ذهنی مادران با کودکان دارای اختلالات یادگیری ومادران دارای کودکان عادی

*اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

*تلفیق تمرینات ورزشی وراهبردحل مساله بر کیفیت زندگی بیماران MS

*بررسی نقش واسطه ای تاب آور در رابطه بین ویژگی های شخصیتی وکیفیت زندگی

*بررسی رابطه کیفیت زندگی و ساختار خانواده دردانشجویان

*تاثیر آموزش تلفیقی نظریه هوش هیجانی کلمن ونظریه شناختی رفتاری برهوش هیجانی زنان:ارائه بسته آموزشی ویژه خانواده

*بررسی رابطه سبک های دلبستگی طرحواره های ناسازگار اولیه دانشجویان

*مقایسه اختلالات رفتاری طلاق وعادی در دانش آموزان دوره ابتدائی شهرستان سنندج

*بررسی ساختار انگیزشی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد89-88

*بررسی اثربخشی برنامه غنی سازی وارتقای زندگی در بهبود اهمال کاری تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

*نقش ویژگی های شخصیتی درگرایش به سوءمصرف مواد