جهت مشاهده جزئیات همایش ها بر روی گزینه "همایش های جاری"  در منوی سمت راست کلیک نمایید.

      آنچه که در راستای فعالیت های پژوهشی و انتشاراتی ، بستر مناسبی را برای تبادل اندیشه و ارائه ی اندیشه ها و یافته های نو به وجود اورده است و دانشگاه ها و مراکز علمی اهمیت زیادی برای آن قائلند ، برگزاری همایش های گوناگون است . تشکیل انواع همایش ها که با واژه های گوناگونی از جمله کنفرانس ، کنگره ، سمینار ، گردهمایی و... همراه است در واقع بستری برای تبادل اندیشه میان صاحب نظران از یک سو و جامعه از سوی دیگر به شمار می آید. موضوع و اهمیت محتوای این همایشها که دلیل اصلی برگزاری این همایشهاست به عنوان یک شاخص، حرکت به سوی رشد و تحول در یک جامعه را نشان می دهد .

از جمله  اهداف برگزاری همایشها می توان به موارد زیر اشاره نمود.

-          فراهم ساختن بستری نو ومناسب برای طرح دیدگاه ها و نتایج تحقیقاتی دید

-          به تحرک واداشتن بخشی از جامعه در واکنش به موضوعی خاص

-          تبادل اندیشه ها میان اعضای جامعه به منظور رسیدن به فهم مشترک از مفاهیم و پدیده ها

-          ارتقای سطح خرد جمعی

-          تحت تاثیر قرار دادن بخشی از جامعه به منظور پیگیری نتایج و برخی از اندیشه های علمی و پژوهشی

-          متوجه ساختن بخشی از جامعه به موضوعی خاص و تغییر نگرش ها

-          ارتقای جایگاه هویتی سازمانها در سطح جوامع علمی و ...

انواع همایشها از نظر ابعاد به صورت زیر تقسیم بندی می گردد .

-          همایشهای بین المللی

-          همایشهای ملی

-          همایشهای منطقه ای

-          همایشهای درون سازمانی