لیست عناوین مقالات ارائه شده در همایش ملی صنایع فرهنگی و نقش آن در توسعه ی پایدار   [PDF ]

*        فرهنگ سازي و ترویج اکوتوریسم، گامی در جهت دستیابی به توسعه پایدار

*        راهبردهاي استراتژیک توسعه صنایع فرهنگی

*        صنایع فرهنگی؛ هویت و ملیت

*        گردشگري روستایی، حلقه گمشده توسعه روستایی

*        بررسی نظریه هاي جامعه شناختی مکتب فرانکفورت پیرامون صنایع فرهنگی (به طور خاص رسانه تلویزیون)

*          جستاري بر فراشد نظریه پردازي در روابط بین الملل و تأثیر آن بر کارویژه هاي رسانه اي صنایع فرهنگی در راستاي تقریب مذاهب اسلامی جهان

*        بررسی شاخص اخلاق حرفه اي درآموزه های اسلام به عنوان مبناي فرهنگی اشتغال

*        بررسی عوامل موثر بر تقاضاي سینما

*        صنایع فرهنگی ومبانی و نظریه ها ، صنایع فرهنگی و هنري خلاق

*        جنسیت و توسعه با تاکید بر کارکرد کلیشه هاي جنسیتی ، مطالعه موردي: کلیپ هاي آموزشی راهنمایی و رانندگی

*        یادگیري سیار پلی براي گذراز سطوح تعاملی انفعالی به سطوح تعاملی پیچیده

*        بررسی همبستگی میان متغیرهاي اقتصادي و تعداد مطبوعات در ایران

*        مد و مدگرایی، نعمت یا نقمت؟

*        آسیب شناسی تاثیر ماهواره بر هویت اجتماعی - فرهنگی

*        تبلیغات بازرگانی در تلویزیون ایران ، مطالعه اي بر نسبت تبلیغات بازرگانی با ارزشهاي فرهنگی و اخلاقی در ایران

*        حفاظت فرهنگی یا فرهنگ حفاظت در توسعه پایدار

*        بررسی تاثیر رسانه هاي همگانی و تکنولوژِي ارتباطی در ارتقاء ارزشهاي فرهنگی جامعه