* بررسی میزان آشنایی با اینترنت و دریافت اطلاعات تخصصی دانشجویان آموزشکده فنی مهندسی دختران کرمانشاه در نیمسال دوم سال تحصیلی 85/1384

* عمده موانع و مشکلات زنان شاغل در بخش های غیردولتی در شهر کرمانشاه

*بررسی تاثیرات جسمی ،روانی واجتماعی مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی  

* زنان و برنامه های توسعه با نگرشی عمیق به اجرای برنامه سوم توسعه

*تحول نقش زن در پروسه جهانی شدن

* بررسی عوامل موثر در توسعه فعالیتهای زنان کارآفرین و موانع آن

* زنان وتوسعه یافتگی(مقایسه تطبیقی وضعیت اشتغال زنان در ایران و کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه)

*مشارکت زنان و توسعه پایدار شهری

* حقوق زن در ایران پیش از اسلام

* بررسی دلایل بالا رفتن سن ازدواج در دختران تحصیل کرده از نظر دانشجویان دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه

*جامعه شناسی زنان (با نگاهی برشکاف جنسیتی و نابرابری جنسی در آموزش و پرورش)

*حذف خشونت علیه زنان ضرورتی انکارناپذیر جهت سلامت و توانمندسازی زنان)

* عملکردی فراتر از سقف شیشه ای

* نقش زنان در توانمند سازی جامعه

* نقش محوری زن در تربیت دینی خانواده

* تاثیر الهگان و زنان برمعماری

* زنان ، اجتماع ،هویت

* بررسی مقایسه هیجان خواهی و مکان کنترل دختران ورزشکارو غیر ورزشکار

* بررسی رابطه ارزشهای اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی با از خودبیگانگی دانشجویان دختر

* آسیب شناسی عدم علاقه یا استفاده کم دانشجویان دختر از کتاب و کتابخانه